میوه خرمالو (kaki, persimmon) با نام علمی Diospyros  شناخته میشود و از خانواده اِباناسی هاست. به عقیده برخی از محققین گیاه شناسی اولین بار در چین، ژاپن و کره (سرزمین های شرقی) به بار نشست. درخت خرمالو را از دسته درختان دائم سبز میدانند. از سن 4 یا 5 سالگی محصول میدهد و از حدود…